---languaqge:-------de verhuurburo cadzand homepage
www.cadzand.nl

Fewo's und Hauser ● verkauf ● vermietung

uw privacy, de AVG


Verhuurburo Cadzand Verhuurburo Cadzand, gevestigd aan Blv de Wielingen 58,
4506 JL  Cadzand Bad, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.cadzand.nl

Blv de Wielingen 58,
4506 JL  Cadzand Bad

+31 117 391549

info@cadzand.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken
Verhuurburo Cadzand verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Dit zijn de gegevens die noodzakelijk zijn om een huurovereenkomst af te sluiten.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@cadzand.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Verhuurburo Cadzand verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om een huurovereenkomst te kunnen opstellen en u doen toekomen.
- Verhuurburo Cadzand verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming
Verhuurburo Cadzand neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die  gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogrammas of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Verhuurburo Cadzand) tussen zit. Verhuurburo Cadzand gebruikt de volgende computerprogrammas of -systemen: 

AICN reserverings en betalings programma Eurecrea. Het programma zorgt voor de reservering, bewaart de gegevens van de klanten en eigenaren, voert betalingen in van klanten en betalingen uit aan eigenaren, verzorgt de aankomstlijst en voorkomt dubbelboekingen. Moet een brief of mail verstuurd worden, dan worden programmas van Microsoft gebruikt, geinstalleerd en onderhouden door BenP, Breskens.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Verhuurburo Cadzand bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 7 jaar ten behoeve van de wettelijke bewaarplicht. Uw persoonsgegevens zoals NAW blijven bij ons bewaart voor een periode van 10 jaar ten behoeve van terugkerende reserveringen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Verhuurburo Cadzand verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  Principieel worden geen gegevens uitgewisseld met andere bedrijven, overheid of derden.

Wanneer zulks door overheid of derden dit opgelegd wordt aan ons, danwel de noodzakelijkheid hiervan aangetoon wordt, dan vermelden wij dit hier.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Verhuurburo Cadzand gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken voor het vastleggen van persoonlijke gegevens. Tijdens het bezoeken van onze site wordt een cookie geplaatst die gegevens vasthoudt met betrekking tot algemeenheden nodig voor de website.  Zoals jaar, datum, menugegevens. Geen persoonsgegevens!


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Verhuurburo Cadzand en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@cadzand.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Verhuurburo Cadzand wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Verhuurburo Cadzand neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hiervoor wordt ons computersysteem onderhouden door BenP te Breskens. Het reserveringssysteem door AICN. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@cadzand.nl